Werkgroep Archeologie.


Op een van de Weerribbenmarkten zomer 2007 te Oldemarkt kwam een kersvers lid met het voorstel een Werkgroep Archeologie op te richten. Na een oproep in De Silehammer 15/3 meldden zich nog twee leden. De Werkgroep bestaat daarmee op dit moment uit de heren: A. Huisman en O. Akkerman, beiden te Oldemarkt, en E. van Altena te Utrecht. Laatstgenoemde verblijft de helft van het jaar op camping De Kluft bij Ossenzijl.

Eigenlijk gaat het niet om oprichting, maar om heroprichting. In het allereerste nummer van De Silehammer uit 1993 staat een oproep voor een werkgroep Archeologie / Geologie / Bodemonderzoek met daarbij de namen van drie van de eerste zeven bestuursleden van de HVIJ: Jannes Spitzen en Bert Brouwer uit Oldemarkt en Nico Lageweg uit Kuinre. Nico en Jannes zijn inmiddels overleden. In de jaargangen 1 t/m 4 staan veel korte stukjes van Bert Brouwer over vondsten met zijn metaaldetector. Incidenteel verschenen er ook bijdragen van Nico Lageweg, Gurbe Dolstra en Gerrit Jonker. Pas met jaargang 12 en 13 verschijnt er weer iets over archeologie in verband met de vondsten te Kuinre. Toen Nico Lageweg een paar jaar geleden, nog vrij jong, stierf kreeg de HVIJ van zijn moeder veel van diens boeken. Zijn grote voorraad bodemvondsten is naar Peter de Boer gegaan, beroepsarcheoloog en auteur van het fraaie boek Oude burchten in het nieuwe land. Nog steeds verkrijgbaar bij de HVIJ. In januari 2006 is er een speciale bijeenkomst geweest van het Historisch Platform Steenwijkerland (HPS) in verband met actualisering van de zogenaamde Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart, opgesteld door Vestigia uit Amersfoort, bureau voor archeologie en cultuurhistorie.
De nieuwe Archeologische Waarde- en Beleidskaart van Steenwijkerland is in 2008 vastgesteld.

Criteria:

  • In gebieden met Archeologische Waarde is archeologisch onderzoek vereist voor grond- en bouwwerkzaamheden boven de 100 m2.
  • In gebieden met Lage Archeologische Verwachting is geen archeologisch onderzoek nodig.
  • In gebieden met een Hoge Archeologische Verwachting is bij grond- en bouwwerkzaamheden van meer dan 250 m2 (binnen de bebouwde kom) of meer dan 2.500 m2 (buiten de bebouwde kom) een archeologisch onderzoek nodig.

Verder is er een gemeentelijke monumentenlijst, gebaseerd op gegevens uit de Cultuurhistorische @tlas van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle. Daarop staan ook geologische monumenten, zoals oeroude woonterpen bij Kuinre en Baarlo.

De initiatiefnemer voor een Werkgroep Archeologie IJsselham is Aaldert Huisman uit Oldemarkt, zelf lid van de Werkgroep Archeologie Steenwijk. Deze WAS krijgt van de gemeente Steenwijkerland regelmatig een verzoek om eens te komen kijken op plaatsen waar gebouwd wordt: herinrichting van de Paardenmarkt, bouw van de Kornputveste in Steenwijk. Bij de vondsten kan het gaan om aardewerk en glas, metalen als munten en penningen en in het open veld vooral vuursteen en fossielen.

  1. In eerste instantie wordt nagegaan welke gebieden waardevol zijn.
  2. Van belang is te weten wat er zo al aan belangrijke vondsten zijn gedaan in oud-IJsselham. Wie weet hierover meer te vertellen?
  3. Een goede eigen registratie van de vondsten is vereist, eventueel aanmelding bij instanties voor meldplichtige vondsten.
  4. De vinder blijft de eigenaar van zijn vondst; mensen zijn ten onrechte vaak bang dat ze hun vondst niet meer terug krijgen.

Contactpersoon voor de Werkgroep Archeologie
Dhr. C.J. Vroklage
Platteweg 26, 8375 GN Oldemarkt
T: 06-22760581 E:
C. Vroklage

Contactpersoon van Bestuur met de Werkgroep Archeologie: Koos Bijmold.

Tot slot een oproep:
Wie toont er nog meer interesse in deze Werkgroep of weet meer archeologisch belangrijke zaken?